Εγγραφή

Φοιτητική ιδιότητα

Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται µε την εγγραφή στο Τµήµα και διατηρείται µέχρι τη λήψη του πτυχίου. Κάθε εξάµηνο ανανεώνεται η εγγραφή του φοιτητή στο Τµήµα. Η διάρκεια φοίτησης στις προπτυχιακές σπουδές ορίζεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 76 ν. 4957/2022).

Η διαδικασία εγγραφής στο Τμήμα για τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων πραγματοποιείται από το 2016 και εφεξής μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας. Η αίτηση που υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής με τη συμπλήρωση του ΑΜΚΑ και την επιβεβαίωση των λοιπών ατομικών στοιχείων, ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης με την οποία ο επιτυχών δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ και, σε αντίθετη περίπτωση, το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος, καθώς και ότι επιθυμεί τη διαγραφή του από αυτό προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης. Ο φοιτητής μετά την προεγγραφή του κατά τα ανωτέρω και για να έχει πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, πρέπει να επιδείξει στη Γραμματεία αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο και λοιπά έγγραφα όπως αυτά αναγράφονται σε σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας.

Οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης, δύνανται, μετά από αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά για χρονικό διάστημα κατ' ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά η διάρκεια της διακοπής δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά τα δύο (2) έτη αν χορηγείται τμηματικά. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία. 

Μετεγγραφές

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται μέσω του ιστότοπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr), στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων, βάσει σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου η οποία εκδίδεται στις αρχές εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Εισαγωγή φοιτητών µε ειδικές διατάξεις

Σύµφωνα µε το άρθρο 35 του ν. 3794/2009 όπως ισχύει, οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόμενων κατηγοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ, του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%, εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο Σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής: 

τυφλοί, με μειωμένη οπτική οξύτητα [με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον], κωφοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες από συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες που υποβάλλονται σε μεταγγίσεις ή έχουν σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω (μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, συγγενής αιμολυτική αναιμία λόγω έλλειψης πυρουβικής κινάσης, αναιμία Diamond Blackfan), πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, πάσχοντες (που έχουν νοσήσει στο παρελθόν ή νοσούν) από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Budd Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, πάσχοντες από συγγενική αιμορραγική διάθεση αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, λεπτού εντέρου, πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, πάσχοντες από σύνδρομο Evans, με κινητικά προβλήματα προσδίδοντα αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) τουλάχιστον, πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής διά βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο Gaucher, πάσχοντες από σύμπλοκες συγγενείς καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή μη, πάσχοντες από υπερτροφικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια, πάσχοντες από πνευμονική αρτηριακή υπέρταση διαπιστωθείσα με δεξιό καθετηριασμό, πάσχοντες από σοβαρή πνευμονική ίνωση οποιασδήποτε αιτιολογίας, από ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία με τοποθέτηση απινιδωτή, πάσχοντες από γλυκογονιάσεις, πάσχοντες από κίρρωση ήπατος με επιβεβαιωμένη πυλαία υπέρταση, πάσχοντες από πυλαία υπέρταση λόγω υποπλασίας πυλαίας φλέβας, από τη νόσο του Crohn με ιστολογική επιβεβαίωση, πάσχοντες από τη νόσο Wilson, από το σύνδρομο πολλαπλής νευρινωμάτωσης (Recklinchausen) με συστηματική προσβολή, από πολλαπλούν μυέλωμα, από σαρκοείδωση που λαμβάνουν μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική, αλλά σχετική με την πάθηση, φαρμακευτική αγωγή λόγω προσβολής πνεύμονος ή και ΚΝΣ, από αυτοάνοση ηπατίτιδα που λαμβάνουν μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική, αλλά σχετική με την πάθηση, φαρμακευτική αγωγή, υποβληθέντες σε λαρυγγεκτομή ολική, πάσχοντες από κρανιοφαρυγγίωμα του εγκεφάλου, από συστηματικό ερυθηματώδη λύκο που λαμβάνουν μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική, αλλά σχετική με την πάθηση, φαρμακευτική αγωγή λόγω προσβολής νεφρών ή και ΚΝΣ ή και ορογόνων υμένων ή και αίματος, από συστηματική σκληροδερμία με διάχυτη δερματική προσβολή, πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα που λαμβάνουν μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική, αλλά σχετική με την πάθηση, φαρμακευτική αγωγή, ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα που έχουν υποβληθεί σε ολική πρωκτοκολεκτομή και μόνιμη ειλεοστομία ή υφολική κολεκτομή με ειλεοπρωκτική αναστόμωση απευθείας ή με δημιουργία ειλεεικής νεοληκύθου, πάσχοντες από αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία ή αυτοάνοση θρομβοπενία που λαμβάνουν μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή, πάσχοντες από το σύνδρομο Klippel Feil, από νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα με συνεχή ενεργότητα μετά την ηλικία των δεκατεσσάρων (14) ετών παρά τη βιολογική θεραπεία, πάσχοντες από σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) υπό αντιρετροϊκή θεραπεία ή διαγνωσθέντες με τον ιό του HIV υπό αντιρετροϊκή θεραπεία πάσχοντες από νυκτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία με ανάγκη τακτικών μεταγγίσεων σε χρόνια βάση, πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον εξεταζόμενοι κατά περίπτωση, πάσχοντες από το σύνδρομο Klipper Trenaunay-Weber, από βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου 6, πάσχοντες από δερματομυοσίτιδα που λαμβάνουν μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική, αλλά σχετική με την πάθηση, φαρμακευτική αγωγή, πάσχοντες από σύνδρομο Mukle Wells (συμπτωματική νόσος με συμβατική κλινική εικόνα με διάγνωση επιβεβαιωμένη από παιδίατρο με ειδική εμπειρία στα ρευματικά νοσήματα, γενετική επιβεβαίωση μεταλλαγής στην κρυοπυρίνη NALP3 επιθυμητή όχι απαραίτητη, αφού δεν υπάρχουν σε όλους τους ασθενείς, θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες λ.χ. αναστολείς της Ιντερλευκίνης IL-1), πάσχοντες από σοβαρό κληρονομικό αγγειοοίδημα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), πάσχοντες από καλοήθη όγκο γέφυρας εγκεφάλου με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) τουλάχιστον, πάσχοντες από ρήξη ανευρύσματος με αιμορραγία και υδροκέφαλο με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) τουλάχιστον.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για το Τμήμα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ποσοστό 5%, η εισαγωγή γίνεται με κριτήριο το μέσο γενικό βαθμό απόλυσης από το Λύκειο κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν προγενέστερη σειρά προτίμησης και σε περίπτωση ίδιας προτίμησης για το Τμήμα προηγούνται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία με βάση το έτος γέννησής τους. Αν ταυτίζεται και το έτος γέννησης, εισάγονται ως υπεράριθμοι. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα δικαιολογητικά, ο τόπος, ο χρόνος και τρόπος υποβολής τους, καθώς και τα αναγκαία όργανα για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής, και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και εγγραφής των εισαγομένων με ειδικές διατάξεις στα ΑΕΙ.

 

Αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών

Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάµεις των στρατεύσιµων οι οποίοι κατά την ηµεροµηνία που υποχρεούνται για κατάταξη έχουν εγγραφεί στο Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές ή για απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος.

Η αναβολή κατάταξης διαρκεί µέχρι την 31η Δεκεµβρίου του έτους κατά το οποίο οι στρατεύσιµοι που έτυχαν αναβολής συµπληρώνουν το εικοστό όγδοο έτος της ηλικίας (προκειµένου για στρατεύσιµους οι οποίοι είναι γραµµένοι στο Τµήµα για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές) και το τριακοστό πρώτο (προκειµένου για στρατεύσιµους οι οποίοι είναι γραµµένοι στο Τµήµα για απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος). Τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά δύο έτη για όσους έχουν δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία ή σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα.

Για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο αρµόδιο στρατολογικό γραφείο αίτηση και πιστοποιητικό της Σχολής από το οποίο προκύπτουν τα πλήρη ληξιαρχικά στοιχεία τους, η εκπαιδευτική βαθµίδα, το Τµήµα, η ηµεροµηνία αρχικής εγγραφής, το διανυόµενο έτος ή εξάµηνο σπουδών, καθώς και η ελάχιστη διάρκεια της εναποµένουσας φοίτησης. Στην ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια σπουδών προσμετράται και το διάστημα τυχόν ελάχιστης υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης ή εκπαίδευσης. Για τον υπολογισμό της ηλικίας στρατολογικά ως ημερομηνία γέννησης λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους εγγραφής στα μητρώα αρρένων. Επιπλέον, όσοι έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν και σχετική βεβαίωση ή γνωμάτευση από τον αρμόδιο φορέα.

Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο οι ενδιαφερόµενοι διανύουν το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους µέχρι την ηµεροµηνία κατά την οποία υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάµεις. Αν τα δικαιολογητικά υποβληθούν αργότερα, η αναβολή χορηγείται εφόσον οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία που έπρεπε να καταταγούν. 

Η αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών διακόπτεται πριν από τη λήξη της χρονικής της διάρκειας µε αίτηση των δικαιούχων. Η αναβολή που έχει χορηγηθεί λόγω σπουδών σε άλλο Τµήµα ή Σχολή παραµένει σε ισχύ, εάν οι στρατεύσιµοι, µέχρι την ηµεροµηνία που υποχρεούνται για κατάταξη (λόγω διακοπής ή λήξης της), εγγραφούν από την αρχή στο Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης και εφόσον η εναποµένουσα διάρκεια σπουδών στο Τµήµα δεν υπερβαίνει τα παραπάνω αναφερόµενα όρια ηλικίας.

 

Δηλώσεις μαθημάτων-Βαθμολογία

Κάθε µάθηµα εξετάζεται στο τέλος του εξαµήνου στο οποίο διδάχθηκε. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί κατά την περίοδο του Σεπτεµβρίου σε µαθήµατα και των δύο εξαµήνων (χειµερινού και εαρινού). Ειδικώς οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δικαιούνται να εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, κατόπιν δήλωσής τους η οποία υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος και σε ημερομηνίες που ορίζονται με σχετική ανακοίνωση. Η υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται αποκλειστικά κατά τις εξεταστικές περιόδους του εαρινού εξαμήνου και του Σεπτεμβρίου.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την (προφορική) εξέταση φοιτητών ΑΜΕΑ ή με αποδεδειγμένη πριν από την εισαγωγή τους στο Ίδρυμα δυσλεξία ή άλλη μαθησιακή δυσκολία.

Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό µάθηµα, ο φοιτητής υποχρεούται να το επαναλάβει σε επόµενο εξάµηνο. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό µάθηµα, ο φοιτητής υποχρεούται ή να το επαναλάβει σε επόµενο εξάµηνο ή να το αντικαταστήσει µε άλλο κατ’ επιλογήν µάθηµα.

Δεν επιτρέπεται η επιλογή και εξέταση υποχρεωτικών µαθηµάτων ανωτέρων εξαµήνων αν δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς τα προαπαιτούμενα υποχρεωτικά µαθήµατα κατωτέρων εξαµήνων, η γνώση των οποίων θεωρείται, µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, ως επιστηµονικά απαραίτητη για την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση υποχρεωτικών µαθηµάτων ανωτέρων εξαµήνων σύµφωνα µε το ενδεικτικό Πρόγραµµα Σπουδών και το αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραµµα του Τµήµατος (για την ύπαρξη ή μη προαπαιτούμενων μαθημάτων ανατρέξτε στο ισχύον κάθε φορά Πρόγραμμα Σπουδών και τα αντίστοιχα περιγράμματα μαθημάτων).

Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις (3) φορές στο ίδιο μάθημα, δύναται να ζητήσει, με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Τμήματος, να αξιολογηθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από διδακτικό προσωπικό του ίδιου ή άλλου Τμήματος της ΑΣΚΤ με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με αυτό του προς εξέταση μαθήματος, στην οποία δεν δύναται να συμμετέχει ο διδάσκων του μαθήματος. Αν ο Πρόεδρος του Τμήματος δεν ορίσει τα μέλη της επιτροπής του πρώτου εδαφίου εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης, ο φοιτητής δύναται να ζητήσει τον ορισμό τους από τον Κοσμήτορα της Σχολής. Η αξιολόγηση από την ανωτέρω τριμελή επιτροπή πραγματοποιείται οποτεδήποτε εντός του ακαδημαϊκού έτους.

Ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει επιτύχει σε ένα µάθηµα, εφόσον η τελική βαθµολογία του σε αυτό είναι ίση ή µεγαλύτερη του 5 σε κλίµακα από 0 έως 10. Σε περίπτωση μαθήματος που διδάσκεται από δύο διδάσκοντες, γίνεται δεκτή βαθμολογία συμψηφιστική με κλασματικό μέρος (στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο πρώτο δεκαδικό). Σε όλα τα μαθήματα γίνεται δεκτή βαθμολογία με χρήση κλασματικού μέρους στο μισό της μονάδας.

 

Υποτροφίες

Στους φοιτητές είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών διαφόρων φορέων. Πληροφορίες παρέχονται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος.

 

Συγγράμματα - Εύδοξος

Διδακτικό σύγγραμμα θεωρείται κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό βιβλίο (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης και των έντυπων ή ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών σημειώσεων), ύστερα από την κατ’ έτος έγκρισή του από τη Συνέλευση του Τμήματος, εφόσον ανταποκρίνεται κατά τρόπο ολοκληρωμένο στο γνωστικό αντικείμενο ενός μαθήματος και καλύπτει ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και του περιεχομένου τους, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Ο κατάλογος των διδακτικών συγγραμμάτων περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμμα ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα, το οποίο προέρχεται από τα δηλωθέντα συγγράμματα στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» και συντάσσεται ύστερα από εισηγήσεις των οικείων διδασκόντων ή υπευθύνων για καθένα από αυτά, καθώς και των λοιπών καθηγητών που κατέχουν θέση του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.

Συγγράμματα διανέμονται δωρεάν στους ενεργούς φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ» κατά τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και στους φοιτητές που παρακολουθούν τον πρώτο κύκλο σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου. 

Οι παραδόσεις-σημειώσεις των μαθημάτων που διδάσκουν τα μέλη ΔΕΠ και οι λοιποί διδάσκοντες του Τμήματος αναρτώνται στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στη σελίδα του κάθε μαθήματος στην πλατφόρμα eClass.

 

Υπολογισμός βαθμού πτυχίου

Το πτυχίο χορηγείται μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του φοιτητή, υπογράφεται δε από τον Πρύτανη, τον Κοσμήτορα, τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα του Τµήµατος. Για τον υπολογισµό του βαθµού του πτυχίου διαιρείται το σύνολο των επιμέρους γινομένων που προκύπτουν αφού πολλαπλασιαστεί ο βαθμός κάθε μαθήματος με τα αντίστοιχα ECTS, δια του συνολικού αριθμού ECTS που συγκέντρωσε ο φοιτητής. Μαζί με το πτυχίο χορηγείται και το αντίστοιχο Παράρτημα Διπλώματος.

Εάν ένας φοιτητής έχει βαθµολογηθεί σε περισσότερα από τα απαιτούµενα για τη λήψη του πτυχίου µαθήµατα, µπορεί για τον υπολογισµό του βαθµού του πτυχίου να µην περιλάβει τους βαθµούς ορισµένων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών µαθηµάτων, µε την προϋπόθεση ότι οι πιστωτικές µονάδες που αντιστοιχούν στα αποµένοντα µαθήµατα είναι ίσες µε τις απαιτούµενες πιστωτικές µονάδες για τη λήψη πτυχίου.

Όταν ο αριθµός των πιστωτικών µονάδων που συγκεντρώνει ένας φοιτητής είναι µεγαλύτερος από τον απαιτούµενο αριθµό πιστωτικών µονάδων για τη λήψη πτυχίου, αλλά ο αριθµός όλων των µαθηµάτων στα οποία αντιστοιχούν αυτές είναι ο ελάχιστος που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου, στην περίπτωση αυτή θα υπολογισθούν οι βαθµοί όλων των µαθηµάτων ανεξάρτητα από τον αριθµό των πιστωτικών µονάδων.