Τη Διοίκηση του Τμήματος ασκούν: α) o/η Πρόεδρος και β) η Συνέλευση του Τμήματος. 

 

Πρόεδρος

Ο/η Πρόεδρος και ο/η Αντιπρόεδρος ενός ακαδημαϊκού Τμήματος εκλέγεται με διετή θητεία από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επομένη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που είτε ισοψηφούν στην πρώτη θέση είτε καταλαμβάνουν την πρώτη (1η) και τη δεύτερη (2η) θέση. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να επανεκλεγεί Πρόεδρος για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες, συνεχόμενες ή μη, στο ίδιο ή άλλο Τμήμα ΑΕΙ.

Ο/η Πρόεδρος του Τμήματος έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

• προΐσταται του Τμήματος και εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία του,

• συγκαλεί τη Συνέλευση του Τμήματος, προεδρεύει των εργασιών της, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει εισηγητή των θεμάτων της Συνέλευσης, αν δεν εισηγείται ο ίδιος τα θέματα, και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της,

• διαβιβάζει στα προβλεπόμενα από το νόμο όργανα γνώμες, προτάσεις ή εισηγήσεις της Συνέλευσης του Τμήματος,

• συντάσσει ετήσιο απολογισμό δράσεων του Τμήματος, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος και τον διαβιβάζει στην Κοσμητεία, τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο Διοίκησης του ΑΕΙ, 

• εκπροσωπεί το Τμήμα στη Σύγκλητο και την Κοσμητεία και πρέπει να ενημερώνει τη Συνέλευση για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Κοσμητείας.

Ο/η Πρόεδρος του Τμήματος, σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματός του/της, αναπληρώνεται από τον/την Αντιπρόεδρο που εκλέγεται με όμοιο τρόπο.

Πρόεδρος του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης είναι η κ. Σοφία Ντενίση, Καθηγήτρια του Τμήματος, ενώ Αντιπρόεδρος του Τμήματος είναι η κ. Άντα Διάλλα, Καθηγήτρια του Τμήματος.

 

Συνέλευση 

Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από (α) τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, (β) τον/την Πρόεδρο και τον/την Αντιπρόεδρο του Τμήματος, (γ) έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), εφόσον υπηρετεί μέλος της αντίστοιχης κατηγορίας, καθώς και (δ) εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της Συνέλευσης των περιπτώσεων α’ και β’ με ελάχιστη εκπροσώπηση ενός (1) φοιτητή ανά κύκλο σπουδών, εφόσον το Τμήμα οργανώνει προγράμματα σπουδών και για τους τρεις (3) κύκλους (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό). Οι εκπρόσωποι των φοιτητών ψηφίζουν μόνο για τα θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών και εν γένει φοιτητικά θέματα.

Οι εκπρόσωποι των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ των αντίστοιχων μελών τους και για ετήσια θητεία η οποία αφορά στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό κατά το οποίο διενεργείται η εκλογική διαδικασία. Η εκλογή των εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους πραγματοποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το σύνολο των υποψηφίων ανά κατηγορία προσωπικού. Η αρμόδια διοικητική υπηρεσία του ΑΕΙ συντάσσει ετησίως τους εκλογικούς καταλόγους, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των υπηρετούντων μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού στο ΄Ιδρυμα. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους ανά κατηγορία προσωπικού εκδίδεται με επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος το αργότερο τέσσερις (4) μήνες πριν την 31η Αυγούστου κάθε έτους, και η εκλογική διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 31η Αυγούστου κάθε έτους.

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος αναδεικνύονται από το σύνολο των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου του Τμήματος. Η ψηφοφορία των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Η εκλογή των εκπροσώπων πραγματοποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το σύνολο των υποψήφιων φοιτητών ανά κύκλο σπουδών. 

Το σώμα των εκλεκτόρων για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από: α) το σύνολο των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022, β) το σύνολο των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του, και γ) το σύνολο των υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη από την εγγραφή τους. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών πραγματοποιείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος το αργότερο έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Πρύτανη του ΑΕΙ.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος έχουν όλοι οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση, δεν υπερβαίνουν την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του. Ειδικά οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος, έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση δεν συμπληρώνεται η ελάχιστη διάρκεια των τριών (3) ετών από την εγγραφή τους. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την προκήρυξη.

Η Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4957/2022:

• συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος και τον υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο, 

• καταρτίζει το μητρώο γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος και εισηγείται την αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο έχει διοριστεί μέλος ΔΕΠ, ύστερα από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα (εφόσον υπάρχουν Τομείς), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 152 του ν. 4957/2022,

• συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Κοσμητεία τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων μελών ΔΕΠ σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος και κατατάσσει σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας τα προς προκήρυξη γνωστικά αντικείμενα, 

• συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Κοσμητεία τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος,

• εισηγείται την ίδρυση, τροποποίηση ή κατάργηση προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου του Τμήματος,

• καταρτίζει τον οδηγό του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου και τους εσωτερικούς κανονισμούς προγραμμάτων σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου, και τους υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο,

• εγκρίνει τον κατάλογο των συγγραμμάτων που διανέμονται για κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών, 

• απονέμει τους τίτλους σπουδών των προγραμμάτων σπουδών που οργανώνει το Τμήμα, 

• κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, 

• εισηγείται προς την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας τη συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος, των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων που λειτουργούν σε αυτό και των προγραμμάτων σπουδών του,

• καταρτίζει το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων για την εκλογή και εξέλιξη των μελών ΔΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 145 του ν. 4957/2022,

• εισηγείται προς την Κοσμητεία σχετικά με τις ανάγκες του Τμήματος σε πρόσθετο διδακτικό προσωπικό,

• προκηρύσσει τις θέσεις εντεταλμένων διδασκόντων και συγκροτεί επιτροπές για την αξιολόγησή τους, 

• προσκαλεί και επιλέγει τους Επισκέπτες Καθηγητές,

• εγκρίνει την ένταξη μέλους ΔΕΠ σε καθεστώς μερικής απασχόλησης και τη χορήγηση επιστημονικής άδειας, αδειών άνευ αποδοχών και παράλληλης απασχόλησης σε ΑΕΙ της αλλοδαπής,

• παρέχει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τη μετακίνηση μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ από και προς άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,

• ασκεί κάθε αρμοδιότητα που αφορά σε θέματα των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος, αν δεν ανατίθεται η αρμοδιότητα ειδικώς σε άλλο όργανο του ΑΕΙ δυνάμει ειδικής διάταξης,

• εισηγείται στη Σύγκλητο την απονομή τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή, 

• εισηγείται προς την Κοσμητεία ως προς τις ανάγκες του Τμήματος και για την ομαλή και εύρυθμη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων του, καθώς και για την εκτέλεση έργων και μελετών συντήρησης ή αναβάθμισης των υποδομών και του εξοπλισμού που έχουν διατεθεί προς το Τμήμα.

 

Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Μέλη ΔΕΠ

(με αλφαβητική σειρά)

Καθηγητές:

Νίκος Δασκαλοθανάσης, Ιστορία της Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης 

Άντα Διάλλα, Ευρωπαϊκή Ιστορία των Νεότερων και Μοντέρνων Χρόνων (Αντιπρόεδρος Τμήματος)

Σοφία Ντενίση, Ιστορία και Κριτική της Λογοτεχνίας (Πρόεδρος Τμήματος)

________________________________________

Αναπληρωτές Καθηγητές:

Φωτεινή (Φαίη) Ζήκα, Φιλοσοφία και Θεωρία της Τέχνης 

Κώστας Ιωαννίδης, Θεωρία και Κριτική της Τέχνης 

________________________________________

Επίκουροι Καθηγητές:

Eλεονώρα Βρατσκίδου, Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης

Ειρήνη Γερογιάννη, Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης

Ασημίνα Κανιάρη, Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης των Νεότερων Χρόνων από το Νεοκλασικισμό έως τα Καλλιτεχνικά Ρεύματα του τέλους του 19ου αιώνα

Καλλιρρόη Λινάρδου,  Ιστορία της Τέχνης του Βυζαντίου και του Δυτικού Μεσαίωνα 

Ναυσικά Λιτσαρδοπούλου, Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης των Νεότερων Χρόνων από την Αναγέννηση έως την Τέχνη του Μπαρόκ 

________________________________________

Mέλη ΕΕΠ

Μαρία Βάρα, τακτικό μέλος κατηγορίας μελών ΕΕΠ

 

Μέλη ΕΔΙΠ 

Βαρβάρα Ρούσσου, τακτικό μέλος κατηγορίας μελών ΕΔΙΠ

Μαρία Χατζή, αναπλημ. μέλος κατηγορίας μελών ΕΔΙΠ

 

Γραμματέας της Συνέλευσης: Αικατερίνη Βαρθολομαίου, Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος