Τα µαθήµατα του Τµήµατος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης που προσφέρονται προς ελεύθερη επιλογή στους φοιτητές του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ είναι για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 τα εξής:*

Χειμερινό εξάμηνο:

1. Α2 - Ιστορία της Αρχαίας Τέχνης

2. Δ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 623 - Ειδικά Θέματα Αγγλικής Ορολογίας της Τέχνης: χαρτογραφώντας το πολιτισμικό πεδίο 1

3. Δ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 615 - Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφή επιστημονικής εργασίας

4. Δ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 622 - Θεωρίες των φύλων: διαμόρφωση, εξέλιξη και αντίκτυπος

 

 

Εαρινό εξάμηνο:

1. Β1 - Ιστορία της Τέχνης των Νεότερων Χρόνων 1: Αναγέννηση και Μπαρόκ

2. Δ4 - Θεωρία και Κριτική της Τέχνης

3. Δ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 624 - Ειδικά Θέματα Αγγλικής Ορολογίας της Τέχνης: χαρτογραφώντας το πολιτισμικό πεδίο 2

4. Δ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 022 - Ρομανική Τέχνη (11ος-12ος αιώνας)

 

 

*Διευκρινίζεται ότι σε κάθε ακαδηµαϊκό έτος δεν προσφέρονται απαραιτήτως όλα τα µαθήµατα. Τα μαθήματα προσφέρονται, εφόσον συμπληρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός φοιτητών.

Το ποσοστό των κατατάξεων στο Τμήμα των πτυχιούχων, ελληνικών ή αλλοδαπών (αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ), AEI, ΑΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, και της ΑΣΠΑΙΤΕ, καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται µε κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία µαθήµατα. Για το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος τα τρία εξεταστέα µαθήµατα είναι τα εξής: «Ιστορία της Τέχνης», «Ευρωπαϊκή Ιστορία Nεωτέρων και Μοντέρνων Χρόνων» και «Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών».

Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισµα της βαθµολογίας όλων των εξεταζόµενων µαθηµάτων. Στη σειρά αυτή περιλαµβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθµολογία τουλάχιστον 30 µονάδες και µε την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει 10 µονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα 3 µαθήµατα. Η κλίµακα βαθµολογίας ορίζεται από το µηδέν (0) µέχρι και το είκοσι (20) για κάθε βαθµολογητή.

Θέσεις εισακτέων που έμειναν κενές κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημ. έτους 2016-2017, καλύπτονται μέχρις εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, με την κατάταξη ως επιτυχόντων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους σε επιμέρους μαθήματα. Οι ανωτέρω κατατασσόμενοι εγγράφονται για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στο α’ εξάμηνο σπουδών του Τμήματος. Η ως άνω ρύθμιση ισχύει και για τις κατατακτήριες εξετάσεις των επόμενων ακαδημαϊκών ετών έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού του ΑΕΙ. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων (άρθρο 74 του ν. 4485/2017).

Η Συνέλευση του Τµήµατος αποφασίζει και ορίζει το εξάµηνο κατάταξης των κατατασσόµενων, τα εξεταζόµενα µαθήµατα και την ύλη αυτών, την Επιτροπή Κατατάξεων και τους βαθµολογητές, καθώς και τον αναβαθµολογητή.

Η Επιτροπή Κατατάξεων είναι επταµελής. Αποτελείται από:

-  τον/την Πρόεδρο του Τµήµατος και

- έξι καθηγητές του Τµήµατος (ανά δύο κατά γνωστικό αντικείµενο κάθε εξεταζόµενου µαθήµατος). Σε περίπτωση έλλειψης είναι δυνατός ο ορισµός µέλους ή µελών της Επιτροπής από µέλη άλλου Τµήµατος που διδάσκουν το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείµενο.

Τα µέλη της Επιτροπής Κατατάξεων συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής των εξεταστέων θεµάτων.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος οι κατατασσόµενοι απαλλάσσονται από την εξέταση µαθηµάτων του Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος που έχουν διδαχτεί πλήρως ή επαρκώς στο Τµήµα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόµενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των µαθηµάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα µαθήµατα αυτά αντιστοιχούν σε µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυµούν να καταταγούν στο Τµήµα, υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος (ή αποστέλλονται ταχυδροµικώς) από 1 έως 15 Νοεµβρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους. 

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:

-   Αίτηση

-   Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών

- Βεβαίωση ισοτιµίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών & Πληροφόρησης), στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από αναγνωρισμένο Πανεπιστήµιο της αλλοδαπής, ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστηµα από 1 έως 20 Δεκεµβρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Οι υποψήφιοι προς κατάταξη πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις δυνατότητές τους και συγκεκριμένα: 

Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι υποψήφιοι προς κατάταξη, οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση, επειδή: α) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α’) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όραση τους τουλάχιστον 67%, β) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα, γ) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων, δ) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, ε) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στη Σχολή, στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν, συνοδευόμενη από σχετική γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς.

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 

Κατατακτήριες εξετάσεις 2023-2024-ημερομηνίες

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημ. έτους 2023-2024

Ύλη κατατακτήριων εξετάσεων

Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .DOC

 

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος. 

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραµµα Σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών και των προαιρετικών (εφόσον υπάρχουν) µαθηµάτων, το περιεχόµενό τους, τις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες επιτελείται το κάθε µορφής διδακτικό έργο, καθώς και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων.

Ο φοιτητής υποβάλλει τη δήλωση προτίµησης των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών µαθηµάτων αποκλειστικά στην πύλη φοιτητολογίου στην αρχή κάθε εξαµήνου και σε ηµεροµηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία.

Η κατανοµή των εξαµηνιαίων µαθηµάτων σε εξάµηνα με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ανταποκρίνεται σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρµοσµένης στον ελάχιστο δυνατό αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και στην αλληλουχία των προαπαιτούµενων και των εξαρτώµενων από προαπαιτούµενα µαθήµατα. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του Τμήματος είναι τέσσερα (4) έτη. 

Επιπλέον, το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τις πιστωτικές μονάδες με βάση τα οριζόμενα στη Φ.5/89656/Β3/13.8.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων (Β’ 1466), καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά και από κάθε επί μέρους μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση που περιλαμβάνεται σε αυτό, σε αντιστοίχηση με εκείνα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το σύστημα «πιστωτικών µονάδων» βασίζεται στο φόρτο εργασίας του φοιτητή προκειµένου αυτός να ολοκληρώσει µια µαθησιακή διαδικασία. Για ένα εξάµηνο φοίτησης απαιτούνται, σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό, 30 πιστωτικές µονάδες, ενώ για ένα ακαδηµαϊκό έτος 60. Αντίστοιχη είναι η πιστωτική µονάδα του ECTS (European Credit Transfer System), συστήµατος που εφαρµόζεται στις ευρωπαϊκές χώρες όπου έχει ενεργοποιηθεί η δράση-κινητικότητα φοιτητών του προγράµµατος Erasmus.

 

Κατάρτιση Προγράμματος Σπουδών

Αρµόδια για την κατάρτιση του Προγράµµατος Σπουδών είναι η Συνέλευση του Τµήµατος. Η σχετική απόφαση εγκρίνεται ακολούθως από την Κοσμητεία της Σχολής Καλών Τεχνών και εν συνεχεία από τη Σύγκλητο της ΑΣΚΤ. Το Πρόγραµµα Σπουδών αναθεωρείται ετησίως και η σχετική πράξη δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα και στον (ηλεκτρονικό ή έντυπο) Οδηγό Σπουδών του Τµήµατος. 

Στο Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος µπορούν να περιλαµβάνονται και µαθήµατα που ανήκουν στο γνωστικό πεδίο Τοµέα άλλου Τµήµατος. Στην περίπτωση αυτή για την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη του διδακτικού προσωπικού του άλλου Τμήματος απαιτείται αντίστοιχη πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης η οποία απευθύνεται προς το Τμήμα και το Ίδρυμα όπου ανήκει ο διδάσκων.

 

Δείτε εδώ:

 

Πρόγραμμα Σπουδών 2012-2013

Πρόγραμμα Σπουδών 2013-2014

Πρόγραμμα Σπουδών 2014-2015

Πρόγραμμα Σπουδών 2015-2016

Πρόγραμμα Σπουδών 2016-2017

Πρόγραμμα Σπουδών 2017-2018

Πρόγραμμα Σπουδών 2018-2019

Πρόγραμμα Σπουδών 2019-2020

Πρόγραμμα Σπουδών 2020-2021  

Πρόγραμμα Σπουδών 2021-2022

Πρόγραμμα Σπουδών 2022-2023

Πρόγραμμα Σπουδών 2023-2024

-----------------------------------------------

Προδιαγραφές Πτυχιακής Εργασίας 

Αναλυτικά περιγράμματα μαθημάτων ΠΣ 22-23

Αναλυτικά περιγράμματα μαθημάτων ΠΣ 21-22

Αναλυτικά περιγράμματα μαθημάτων ΠΣ 18-19

 

 

 

 

Εγγραφή

Φοιτητική ιδιότητα

Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται µε την εγγραφή στο Τµήµα και διατηρείται µέχρι τη λήψη του πτυχίου. Κάθε εξάµηνο ανανεώνεται η εγγραφή του φοιτητή στο Τµήµα. Η διάρκεια φοίτησης στις προπτυχιακές σπουδές ορίζεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 76 ν. 4957/2022).

Η διαδικασία εγγραφής στο Τμήμα για τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων πραγματοποιείται από το 2016 και εφεξής μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας. Η αίτηση που υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής με τη συμπλήρωση του ΑΜΚΑ και την επιβεβαίωση των λοιπών ατομικών στοιχείων, ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης με την οποία ο επιτυχών δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ και, σε αντίθετη περίπτωση, το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος, καθώς και ότι επιθυμεί τη διαγραφή του από αυτό προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης. Ο φοιτητής μετά την προεγγραφή του κατά τα ανωτέρω και για να έχει πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, πρέπει να επιδείξει στη Γραμματεία αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο και λοιπά έγγραφα όπως αυτά αναγράφονται σε σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας.

Οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης, δύνανται, μετά από αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά για χρονικό διάστημα κατ' ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά η διάρκεια της διακοπής δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά τα δύο (2) έτη αν χορηγείται τμηματικά. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία. 

Μετεγγραφές

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται μέσω του ιστότοπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr), στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων, βάσει σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου η οποία εκδίδεται στις αρχές εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Εισαγωγή φοιτητών µε ειδικές διατάξεις

Σύµφωνα µε το άρθρο 35 του ν. 3794/2009 όπως ισχύει, οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόμενων κατηγοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ, του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%, εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο Σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής: 

τυφλοί, με μειωμένη οπτική οξύτητα [με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον], κωφοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες από συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες που υποβάλλονται σε μεταγγίσεις ή έχουν σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω (μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, συγγενής αιμολυτική αναιμία λόγω έλλειψης πυρουβικής κινάσης, αναιμία Diamond Blackfan), πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, πάσχοντες (που έχουν νοσήσει στο παρελθόν ή νοσούν) από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Budd Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, πάσχοντες από συγγενική αιμορραγική διάθεση αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, λεπτού εντέρου, πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, πάσχοντες από σύνδρομο Evans, με κινητικά προβλήματα προσδίδοντα αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) τουλάχιστον, πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής διά βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο Gaucher, πάσχοντες από σύμπλοκες συγγενείς καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή μη, πάσχοντες από υπερτροφικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια, πάσχοντες από πνευμονική αρτηριακή υπέρταση διαπιστωθείσα με δεξιό καθετηριασμό, πάσχοντες από σοβαρή πνευμονική ίνωση οποιασδήποτε αιτιολογίας, από ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία με τοποθέτηση απινιδωτή, πάσχοντες από γλυκογονιάσεις, πάσχοντες από κίρρωση ήπατος με επιβεβαιωμένη πυλαία υπέρταση, πάσχοντες από πυλαία υπέρταση λόγω υποπλασίας πυλαίας φλέβας, από τη νόσο του Crohn με ιστολογική επιβεβαίωση, πάσχοντες από τη νόσο Wilson, από το σύνδρομο πολλαπλής νευρινωμάτωσης (Recklinchausen) με συστηματική προσβολή, από πολλαπλούν μυέλωμα, από σαρκοείδωση που λαμβάνουν μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική, αλλά σχετική με την πάθηση, φαρμακευτική αγωγή λόγω προσβολής πνεύμονος ή και ΚΝΣ, από αυτοάνοση ηπατίτιδα που λαμβάνουν μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική, αλλά σχετική με την πάθηση, φαρμακευτική αγωγή, υποβληθέντες σε λαρυγγεκτομή ολική, πάσχοντες από κρανιοφαρυγγίωμα του εγκεφάλου, από συστηματικό ερυθηματώδη λύκο που λαμβάνουν μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική, αλλά σχετική με την πάθηση, φαρμακευτική αγωγή λόγω προσβολής νεφρών ή και ΚΝΣ ή και ορογόνων υμένων ή και αίματος, από συστηματική σκληροδερμία με διάχυτη δερματική προσβολή, πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα που λαμβάνουν μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική, αλλά σχετική με την πάθηση, φαρμακευτική αγωγή, ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα που έχουν υποβληθεί σε ολική πρωκτοκολεκτομή και μόνιμη ειλεοστομία ή υφολική κολεκτομή με ειλεοπρωκτική αναστόμωση απευθείας ή με δημιουργία ειλεεικής νεοληκύθου, πάσχοντες από αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία ή αυτοάνοση θρομβοπενία που λαμβάνουν μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή, πάσχοντες από το σύνδρομο Klippel Feil, από νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα με συνεχή ενεργότητα μετά την ηλικία των δεκατεσσάρων (14) ετών παρά τη βιολογική θεραπεία, πάσχοντες από σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) υπό αντιρετροϊκή θεραπεία ή διαγνωσθέντες με τον ιό του HIV υπό αντιρετροϊκή θεραπεία πάσχοντες από νυκτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία με ανάγκη τακτικών μεταγγίσεων σε χρόνια βάση, πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον εξεταζόμενοι κατά περίπτωση, πάσχοντες από το σύνδρομο Klipper Trenaunay-Weber, από βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου 6, πάσχοντες από δερματομυοσίτιδα που λαμβάνουν μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική, αλλά σχετική με την πάθηση, φαρμακευτική αγωγή, πάσχοντες από σύνδρομο Mukle Wells (συμπτωματική νόσος με συμβατική κλινική εικόνα με διάγνωση επιβεβαιωμένη από παιδίατρο με ειδική εμπειρία στα ρευματικά νοσήματα, γενετική επιβεβαίωση μεταλλαγής στην κρυοπυρίνη NALP3 επιθυμητή όχι απαραίτητη, αφού δεν υπάρχουν σε όλους τους ασθενείς, θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες λ.χ. αναστολείς της Ιντερλευκίνης IL-1), πάσχοντες από σοβαρό κληρονομικό αγγειοοίδημα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), πάσχοντες από καλοήθη όγκο γέφυρας εγκεφάλου με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) τουλάχιστον, πάσχοντες από ρήξη ανευρύσματος με αιμορραγία και υδροκέφαλο με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) τουλάχιστον.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για το Τμήμα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ποσοστό 5%, η εισαγωγή γίνεται με κριτήριο το μέσο γενικό βαθμό απόλυσης από το Λύκειο κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν προγενέστερη σειρά προτίμησης και σε περίπτωση ίδιας προτίμησης για το Τμήμα προηγούνται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία με βάση το έτος γέννησής τους. Αν ταυτίζεται και το έτος γέννησης, εισάγονται ως υπεράριθμοι. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα δικαιολογητικά, ο τόπος, ο χρόνος και τρόπος υποβολής τους, καθώς και τα αναγκαία όργανα για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής, και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και εγγραφής των εισαγομένων με ειδικές διατάξεις στα ΑΕΙ.

 

Αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών

Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάµεις των στρατεύσιµων οι οποίοι κατά την ηµεροµηνία που υποχρεούνται για κατάταξη έχουν εγγραφεί στο Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές ή για απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος.

Η αναβολή κατάταξης διαρκεί µέχρι την 31η Δεκεµβρίου του έτους κατά το οποίο οι στρατεύσιµοι που έτυχαν αναβολής συµπληρώνουν το εικοστό όγδοο έτος της ηλικίας (προκειµένου για στρατεύσιµους οι οποίοι είναι γραµµένοι στο Τµήµα για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές) και το τριακοστό πρώτο (προκειµένου για στρατεύσιµους οι οποίοι είναι γραµµένοι στο Τµήµα για απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος). Τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά δύο έτη για όσους έχουν δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία ή σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα.

Για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο αρµόδιο στρατολογικό γραφείο αίτηση και πιστοποιητικό της Σχολής από το οποίο προκύπτουν τα πλήρη ληξιαρχικά στοιχεία τους, η εκπαιδευτική βαθµίδα, το Τµήµα, η ηµεροµηνία αρχικής εγγραφής, το διανυόµενο έτος ή εξάµηνο σπουδών, καθώς και η ελάχιστη διάρκεια της εναποµένουσας φοίτησης. Στην ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια σπουδών προσμετράται και το διάστημα τυχόν ελάχιστης υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης ή εκπαίδευσης. Για τον υπολογισμό της ηλικίας στρατολογικά ως ημερομηνία γέννησης λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους εγγραφής στα μητρώα αρρένων. Επιπλέον, όσοι έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν και σχετική βεβαίωση ή γνωμάτευση από τον αρμόδιο φορέα.

Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο οι ενδιαφερόµενοι διανύουν το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους µέχρι την ηµεροµηνία κατά την οποία υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάµεις. Αν τα δικαιολογητικά υποβληθούν αργότερα, η αναβολή χορηγείται εφόσον οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία που έπρεπε να καταταγούν. 

Η αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών διακόπτεται πριν από τη λήξη της χρονικής της διάρκειας µε αίτηση των δικαιούχων. Η αναβολή που έχει χορηγηθεί λόγω σπουδών σε άλλο Τµήµα ή Σχολή παραµένει σε ισχύ, εάν οι στρατεύσιµοι, µέχρι την ηµεροµηνία που υποχρεούνται για κατάταξη (λόγω διακοπής ή λήξης της), εγγραφούν από την αρχή στο Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης και εφόσον η εναποµένουσα διάρκεια σπουδών στο Τµήµα δεν υπερβαίνει τα παραπάνω αναφερόµενα όρια ηλικίας.

 

Δηλώσεις μαθημάτων-Βαθμολογία

Κάθε µάθηµα εξετάζεται στο τέλος του εξαµήνου στο οποίο διδάχθηκε. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί κατά την περίοδο του Σεπτεµβρίου σε µαθήµατα και των δύο εξαµήνων (χειµερινού και εαρινού). Ειδικώς οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δικαιούνται να εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, κατόπιν δήλωσής τους η οποία υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος και σε ημερομηνίες που ορίζονται με σχετική ανακοίνωση. Η υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται αποκλειστικά κατά τις εξεταστικές περιόδους του εαρινού εξαμήνου και του Σεπτεμβρίου.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την (προφορική) εξέταση φοιτητών ΑΜΕΑ ή με αποδεδειγμένη πριν από την εισαγωγή τους στο Ίδρυμα δυσλεξία ή άλλη μαθησιακή δυσκολία.

Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό µάθηµα, ο φοιτητής υποχρεούται να το επαναλάβει σε επόµενο εξάµηνο. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό µάθηµα, ο φοιτητής υποχρεούται ή να το επαναλάβει σε επόµενο εξάµηνο ή να το αντικαταστήσει µε άλλο κατ’ επιλογήν µάθηµα.

Δεν επιτρέπεται η επιλογή και εξέταση υποχρεωτικών µαθηµάτων ανωτέρων εξαµήνων αν δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς τα προαπαιτούμενα υποχρεωτικά µαθήµατα κατωτέρων εξαµήνων, η γνώση των οποίων θεωρείται, µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, ως επιστηµονικά απαραίτητη για την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση υποχρεωτικών µαθηµάτων ανωτέρων εξαµήνων σύµφωνα µε το ενδεικτικό Πρόγραµµα Σπουδών και το αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραµµα του Τµήµατος (για την ύπαρξη ή μη προαπαιτούμενων μαθημάτων ανατρέξτε στο ισχύον κάθε φορά Πρόγραμμα Σπουδών και τα αντίστοιχα περιγράμματα μαθημάτων).

Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις (3) φορές στο ίδιο μάθημα, δύναται να ζητήσει, με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Τμήματος, να αξιολογηθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από διδακτικό προσωπικό του ίδιου ή άλλου Τμήματος της ΑΣΚΤ με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με αυτό του προς εξέταση μαθήματος, στην οποία δεν δύναται να συμμετέχει ο διδάσκων του μαθήματος. Αν ο Πρόεδρος του Τμήματος δεν ορίσει τα μέλη της επιτροπής του πρώτου εδαφίου εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης, ο φοιτητής δύναται να ζητήσει τον ορισμό τους από τον Κοσμήτορα της Σχολής. Η αξιολόγηση από την ανωτέρω τριμελή επιτροπή πραγματοποιείται οποτεδήποτε εντός του ακαδημαϊκού έτους.

Ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει επιτύχει σε ένα µάθηµα, εφόσον η τελική βαθµολογία του σε αυτό είναι ίση ή µεγαλύτερη του 5 σε κλίµακα από 0 έως 10. Σε περίπτωση μαθήματος που διδάσκεται από δύο διδάσκοντες, γίνεται δεκτή βαθμολογία συμψηφιστική με κλασματικό μέρος (στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο πρώτο δεκαδικό). Σε όλα τα μαθήματα γίνεται δεκτή βαθμολογία με χρήση κλασματικού μέρους στο μισό της μονάδας.

 

Υποτροφίες

Στους φοιτητές είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών διαφόρων φορέων. Πληροφορίες παρέχονται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος.

 

Συγγράμματα - Εύδοξος

Διδακτικό σύγγραμμα θεωρείται κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό βιβλίο (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης και των έντυπων ή ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών σημειώσεων), ύστερα από την κατ’ έτος έγκρισή του από τη Συνέλευση του Τμήματος, εφόσον ανταποκρίνεται κατά τρόπο ολοκληρωμένο στο γνωστικό αντικείμενο ενός μαθήματος και καλύπτει ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και του περιεχομένου τους, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Ο κατάλογος των διδακτικών συγγραμμάτων περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμμα ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα, το οποίο προέρχεται από τα δηλωθέντα συγγράμματα στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» και συντάσσεται ύστερα από εισηγήσεις των οικείων διδασκόντων ή υπευθύνων για καθένα από αυτά, καθώς και των λοιπών καθηγητών που κατέχουν θέση του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.

Συγγράμματα διανέμονται δωρεάν στους ενεργούς φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ» κατά τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και στους φοιτητές που παρακολουθούν τον πρώτο κύκλο σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου. 

Οι παραδόσεις-σημειώσεις των μαθημάτων που διδάσκουν τα μέλη ΔΕΠ και οι λοιποί διδάσκοντες του Τμήματος αναρτώνται στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στη σελίδα του κάθε μαθήματος στην πλατφόρμα eClass.

 

Υπολογισμός βαθμού πτυχίου

Το πτυχίο χορηγείται μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του φοιτητή, υπογράφεται δε από τον Πρύτανη, τον Κοσμήτορα, τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα του Τµήµατος. Για τον υπολογισµό του βαθµού του πτυχίου διαιρείται το σύνολο των επιμέρους γινομένων που προκύπτουν αφού πολλαπλασιαστεί ο βαθμός κάθε μαθήματος με τα αντίστοιχα ECTS, δια του συνολικού αριθμού ECTS που συγκέντρωσε ο φοιτητής. Μαζί με το πτυχίο χορηγείται και το αντίστοιχο Παράρτημα Διπλώματος.

Εάν ένας φοιτητής έχει βαθµολογηθεί σε περισσότερα από τα απαιτούµενα για τη λήψη του πτυχίου µαθήµατα, µπορεί για τον υπολογισµό του βαθµού του πτυχίου να µην περιλάβει τους βαθµούς ορισµένων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών µαθηµάτων, µε την προϋπόθεση ότι οι πιστωτικές µονάδες που αντιστοιχούν στα αποµένοντα µαθήµατα είναι ίσες µε τις απαιτούµενες πιστωτικές µονάδες για τη λήψη πτυχίου.

Όταν ο αριθµός των πιστωτικών µονάδων που συγκεντρώνει ένας φοιτητής είναι µεγαλύτερος από τον απαιτούµενο αριθµό πιστωτικών µονάδων για τη λήψη πτυχίου, αλλά ο αριθµός όλων των µαθηµάτων στα οποία αντιστοιχούν αυτές είναι ο ελάχιστος που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου, στην περίπτωση αυτή θα υπολογισθούν οι βαθµοί όλων των µαθηµάτων ανεξάρτητα από τον αριθµό των πιστωτικών µονάδων.

 

 

Ημερολόγιο χειμερινού και εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023 - 2024

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος το ημερολόγιο διαμορφώνεται ως εξής:


Χειμερινό εξάμηνο
Περίοδος διδασκαλίας: 9/10/2023 – 19/1/2024
Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου: 22/1/2024 – 9/2/2024
Εαρινό εξάμηνο
Περίοδος διδασκαλίας: 12/2/2024 – 24/5/2024
Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου: 27/5/2024 – 14/6/2024
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΕΩΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 
Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου: 2/9/2024 – 20/9/2024
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 ΕΩΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024