Τη Διοίκηση του Τμήματος ασκούν: α) o/η Πρόεδρος και β) η Συνέλευση του Τμήματος. 

 

Πρόεδρος

Ο/η Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από τα μέλη ΔΕΠ (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και το σύνολο των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων) του Τμήματος με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και έχει διετή θητεία.Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να επανεκλεγεί Πρόεδρος Τμήματος για τρίτη συνεχή θητεία και για τέσσερις θητείες συνολικά.

Ο/η Πρόεδρος του Τμήματος έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

• προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος,

• διαβιβάζει στα προβλεπόμενα από το νόμο όργανα γνώμες, προτάσεις ή εισηγήσεις της Συνέλευσης του Τμήματος,

• συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τμήματος και τη διαβιβάζει στην Κοσμητεία, 

• εκπροσωπεί το Τμήμα στη Σύγκλητο και πρέπει να ενημερώνει τη Συνέλευση για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συγκλήτου.

Ο/η Πρόεδρος του Τμήματος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του/της, αναπληρώνεται από τον/την Αναπληρωτή/τρια Πρόεδρο, που εκλέγεται με όμοιο τρόπο.

Πρόεδρος του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης είναι η κ. Άντα Διάλλα, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος (ΦΕΚ 121/ΥΟΔΔ/15.3.2017), ενώ Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος είναι η κ. Φαίη Ζήκα, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος.

 

Συνέλευση 

Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από (α) τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, (β) τον/την Πρόεδρο και τον/την Αναπληρωτή/τρια Πρόεδρο του Τμήματος, (γ) έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και (δ) εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της Συνέλευσης των περιπτώσεων α’ και β’ και πάντως όχι περισσότερους των 10. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων.

Οι εκπρόσωποι των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ των αντίστοιχων μελών τους και για ετήσια θητεία με δυνατότητα επανεκλογής. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία από τους φοιτητές, με δικαίωμα συμμετοχής (άρθρο 2 περίπτ. β’ του ν. 4485/2017), με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Τμήματος.

Η Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017:

• συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος, 

• αποφασίζει την αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο έχει διοριστεί μέλος ΔΕΠ, ύστερα από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα (εφόσον υπάρχουν Τομείς), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 79 του ν. 4310/2014,

• εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής την οργάνωση κοινών μαθημάτων του Τμήματος με άλλα Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής,

• συντάσσει τον Οδηγό Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος,

• απονέμει τους τίτλους σπουδών των Προγραμμάτων Σπουδών που οργανώνει το Τμήμα, 

• κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, 

• αναθέτει αυτοδύναμο διδακτικό έργο στα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις οικείες διατάξεις,

• εγκρίνει τα διανεμόμενα συγγράμματα για κάθε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών, 

• συγκροτεί ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος,

• εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής τη δημιουργία νέων θέσεων μελών ΔΕΠ και μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ,

• καταρτίζει και επικαιροποιεί τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας μελών ΔΕΠ, τα οποία και υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο,

• εισηγείται στον Πρύτανη την προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ και ασκεί τις προβλεπόμενες από το νόμο αρμοδιότητες κατά τη διαδικασία κρίσης μελών ΔΕΠ και ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ,  

• γνωμοδοτεί για τη μετακίνηση μελών ΔΕΠ από και προς το Τμήμα,

• προκηρύσσει θέσεις έκτακτου διδακτικού προσωπικού, συγκροτεί εισηγητικές επιτροπές και λαμβάνει απόφαση περί της επιλογής, 

• προσκαλεί επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές και τους παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη για την εκτέλεση του ακαδημαϊκού έργου τους,

• εισηγείται στη Σύγκλητο την απονομή τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή, 

• κατανέμει τα κονδύλια στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Τμήματος.

 

Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Μέλη ΔΕΠ

(με αλφαβητική σειρά)

Καθηγητές:

Ανδρέας Γιακουμακάτος, Ιστορία, Κριτική Ανάλυση και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής

Νίκος Δασκαλοθανάσης, Ιστορία της Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης

Γεώργιος Ξηροπαϊδης, Ιστορία των Φιλοσοφικών και Αισθητικών Ιδεών 18ος -20ός αιώνας

________________________________________

Αναπληρωτές Καθηγητές:

Άντα Διάλλα, Ευρωπαϊκή Ιστορία των Νεότερων και Μοντέρνων Χρόνων 

Σοφία Ντενίση, Ιστορία και Κριτική της Λογοτεχνίας 

Φωτεινή (Φαίη) Ζήκα, Φιλοσοφία και Θεωρία της Τέχνης 

Παναγιώτης Πούλος, Φιλοσοφία και Αισθητική 

________________________________________

Επίκουροι Καθηγητές:

Κώστας Ιωαννίδης, Θεωρία και Κριτική της Τέχνης 

Ασημίνα Κανιάρη, Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης των Νεότερων Χρόνων από το Νεοκλασικισμό έως τα Καλλιτεχνικά Ρεύματα του τέλους του 19ου αιώνα

Καλλιρρόη Λινάρδου,  Ιστορία της Τέχνης του Βυζαντίου και του Δυτικού Μεσαίωνα 

Ναυσικά Λιτσαρδοπούλου, Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης των Νεότερων Χρόνων από την Αναγέννηση έως την Τέχνη του Μπαρόκ 

________________________________________

Μέλη ΕΔΙΠ 

Φανή Παραφόρου, τακτικό μέλος κατηγορίας μελών ΕΔΙΠ

Μαρία Χατζή, αναπλημ. μέλος κατηγορίας μελών ΕΔΙΠ

 

Γραμματέας της Συνέλευσης: Σοφία Μουπασιρίδου, Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος

 

 

Aριθ. πρωτ.: ΓΘ-228

Αθήνα 13 Φεβρουαρίου 2018

 

Ώρες ακρόασης διδασκόντων Τμήματος Θεωρίας και
Ιστορίας της Τέχνης

 

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές μπορούν να προσέρχονται, κατόπιν συνεννόησης με τον εκάστοτε διδάσκοντα, κατά τις ακόλουθες ώρες γραφείου οι οποίες ισχύουν για το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2017-2018:


1) Ανδρέας Γιακουμακάτος (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.): κάθε Δευτέρα, 17:00-18:00
2) Νίκος Δασκαλοθανάσης (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.): κάθε Πέμπτη, 17:00-19:00
3) Άντα Διάλλα (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.): κάθε Τετάρτη, 13:00-15:00
4) Φαίη Ζήκα (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.): κάθε Tρίτη, 16:00-17:00, και κάθε Πέμπτη, 13:00-14:00
5) Ανδρέας Ιωαννίδης: κάθε Τετάρτη, 13:00-14:00, και κάθε Πέμπτη, 18:00-19:00
6) Κώστας Ιωαννίδης (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.): κάθε Τρίτη, 17:00-18:00, και κάθε Τετάρτη, 17:00-18:00
7) Ασημίνα Κανιάρη (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.): κάθε Δευτέρα και Τρίτη, 13:00-14:00
8) Σοφία Ντενίση ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.): κάθε Τρίτη, 9:00-10:00 και 13:00-16:00
9) Κέλλυ Λινάρδου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.): κάθε Τρίτη, 13:00-14:00, και κάθε Παρασκευή, 16:00-17:00
10) Γιώργος Ξηροπαΐδης (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.): κάθε Τετάρτη, 13:00-15:00
11) Παναγιώτης Πούλος (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.): κάθε Τετάρτη, 17:00-18:30, και κάθε Πέμπτη, 15:30-17:00
12) Φανή Παραφόρου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.): κάθε Τρίτη, 14:30-15:30, κάθε Τετάρτη 13:00-14:00

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Στο Τµήµα λειτουργεί Γραµµατεία η οποία είναι αρµόδια για τη διοικητική και τη γραµµατειακή υποστήριξη του εκπαιδευτικού και του ερευνητικού έργου του Τµήµατος, και ειδικότερα για:

o τις εγγραφές νεοεισαχθέντων και τις ανανεώσεις εγγραφών φοιτητών ενδιαμέσων ετών.

o τις διακοπές σπουδών και τις διαγραφές φοιτητών.

o την τήρηση έντυπου και ηλεκτρονικού μητρώου, καθώς και ατομικών φακέλων των φοιτητών.

o την έκδοση βεβαιώσεων φοίτησης και αναλυτικών βαθμολογιών φοιτητών, καθώς και πιστοποιητικών περάτωσης σπουδών.

o τη σύνταξη των προγραμμάτων των εξεταστικών περιόδων, καθώς και την οργάνωση της διεξαγωγής των εξεταστικών, ενδιάμεσων και πτυχιακών. 

o την έκδοση και καταχώρηση των αποτελεσμάτων βαθμολογίας μαθημάτων μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων.

o τη διανομή στους νεοεισαχθέντες φοιτητές των αριθμών μητρώου, καθώς και των κωδικών για εισαγωγή στο σύστημα «Εύδοξος» και στο σύστημα έκδοσης ακαδημαϊκών ταυτοτήτων.

o τον έλεγχο των προαπαιτούμενων, των απαλλαγών και των αναγνωρίσεων μαθημάτων.

o τη μέριμνα για τη χορήγηση επιδομάτων των προπτυχιακών φοιτητών.

o τη μέριμνα για τη χορήγηση υποτροφιών (φορέων) στους προπτυχιακούς φοιτητές.

o τη συγκέντρωση/επεξεργασία και διάθεση στατιστικών στοιχείων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα.

o οικονομικά θέματα που άπτονται της λειτουργίας του Τμήματος.

o την κατανομή/διάθεση αιθουσών διδασκαλίας/εξετάσεων και τον εξοπλισμό αυτών (βάσει απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος), κατόπιν συνεννόησης και με το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας του Ιδρύματος.

o την τήρηση αρχείου φοιτητών που μετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus, αρχείου φοιτητών ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και ακροατών.

o τον προγραμματισμό και την οργάνωση κατατακτήριων εξετάσεων.

o την υποστήριξη της διαδικασίας εκπόνησης πτυχιακών εργασιών.

o τη μέριμνα για ζητήματα που αφορούν τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα (λχ. εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας).

o τον προγραμματισμό και την οργάνωση τελετών καθομολόγησης αποφοίτων του Τμήματος, την παραλαβή και τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για συμμετοχή στην εκάστοτε ορκωμοσία, την έκδοση διπλωμάτων και παραρτημάτων διπλώματος.

o την τήρηση πρωτοκόλλου της Γραμματείας του Τμήματος.

o την έκδοση ανακοινώσεων που αφορούν στις ανωτέρω αρμοδιότητες και τη μέριμνα για την ανάρτησή τους.

o την ψηφιοποίηση εγγράφων του Τμήματος και

o γενικότερα τη διεκπεραίωση κάθε θέματος που αφορά στη λειτουργία του Τμήματος.

 

Ο/η Γραµµατέας του Τµήµατος προΐσταται του προσωπικού της Γραµµατείας και είναι υπεύθυνος έναντι του/της Προέδρου του Τµήµατος για την οµαλή, αποτελεσµατική και εύρυθµη λειτουργία της Γραµµατείας. Στις αρµοδιότητές του/της ανήκει, µεταξύ άλλων, η υποστήριξη και η ενηµέρωση των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων λήψης αποφάσεων για την τρέχουσα νοµοθεσία (ιδίως Συνέλευση Τμήματος), καθώς και για κάθε νοµικό και διοικητικό θέµα που ανακύπτει. 

Η Γραµµατεία επικοινωνεί µε τους φοιτητές µε σχετικές προσκλήσεις ή ανακοινώσεις που αναρτώνται στους οικείους πίνακες ανακοινώσεων στα κτήρια της οδού Πατησίων και της οδού Πειραιώς της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Γραµµατέας Τµήµατος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης:

Σοφία Μουπασιρίδου

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Fax: 210 38 01 298

 

Προσωπικό Γραμματείας:

Καλογεράκη Γεωργία

Τηλ.: 210 38 97 146

Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Προσωπικό Γραμματείας Μεταπτυχιακού (ΜΕΘΙΣΤΕ):

Άντα Κλαμαριά

Τηλ.: 210 38 97 105

Fax: 210 38 01 298

Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πατησίων 42, 10682 Αθήνα

Τηλ. επικοινωνίας: 210 38 97 146

Fax: 210 38 01 298

Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ώρες υποδοχής φοιτητών & κοινού:

Δευτέρα: 11:00-13:00

Πέμπτη: 11:00-13:00

 

Ο Ιστότοπος αυτός σκοπό έχει να καλύψει με στοιχειώδη τρόπο τις ανάγκες ενημέρωσης που αφορούν το Τμήμα. Από εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για τα τελευταία νέα και να έχετε πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες μόνο. Ήδη έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθεί νέος Ιστότοπος από όπου θα έχετε πρόσβαση στο σύνολο των θεμάτων που αφορούν το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση,

Γραμματεία Τμήματος ΘΙΣΤΕ