English version

 

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΜΕΘΙΣΤΕ) εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθ. 140883/B7/8.9.2014 (ΦΕΚ 2485/Β′/2014) και εγκαινίασε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Το ΜΕΘΙΣΤΕ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης, στις γνωστικές περιοχές "Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής" και "Φιλοσοφία της Τέχνης και Ανθρωπιστικές Επιστήμες".

Το ΠΜΣ είναι ένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και το μοναδικό με αμιγή ιστορικό, θεωρητικό και κριτικό προσανατολισμό. Το περιβάλλον της ΑΣΚΤ, ενός ζωντανού και δυναμικού ιδρύματος με ιστορία δύο αιώνων, είναι ιδανικό καθώς δίνει τη δυνατότητα όσμωσης και ανταλλαγής ανάμεσα στην καλλιτεχνική πρακτική και την ιστορία της τέχνης, καθώς και σε μια ευρύτερη προοπτική «μάθησης διά της τέχνης» ή «έρευνας διά της τέχνης». Το ΠΜΣ του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης στοχεύει στην εκπαίδευση επιστημόνων και ερευνητών προκειμένου να είναι σε θέση, μεταξύ άλλων, να ανταποκριθούν με ιδιαίτερη επάρκεια στις απαιτήσεις της διδασκαλίας στη Μέση Εκπαίδευση· να εργαστούν στο χώρο των πολιτισμικών θεσμών, αρχής γενομένης από τα δημόσια ή ιδιωτικά μουσεία και χώρους τέχνης· να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πολιτισμικής δημοσιογραφίας, έντυπης ή ηλεκτρονικής· να εργαστούν στο χώρο του βιβλίου και της εκδοτικής παραγωγής· να ασκήσουν το επάγγελμα του κριτικού της τέχνης. Το ΠΜΣ προετοιμάζει βεβαίως και για ενδεχόμενη διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και την, ενδεχόμενη επίσης, επιδίωξη ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας. H πολιτική ποιότητας, καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΜΣ αντανακλούν την ανωτέρω διαγραφόμενη στόχευση.

Οι διδακτικές ανάγκες στο ΠΜΣ καλύπτονται από το ερευνητικό και διδακτικό δυναμικό του Τμήματος ΘΙΣΤΕ και, στο πλαίσιο της επιστημονικής εξωστρέφειας και συνεργασιών του Τμήματος, από επίλεκτα μέλη ΔΕΠ και αναγνωρισμένους ερευνητές άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, επιδιώκεται επίσης η ανάπτυξη άλλων πρωτοβουλιών συμμετοχής ή/και ανταλλαγής τόσο με την εντόπια όσο και τη διεθνή πολιτιστική και καλλιτεχνική πραγματικότητα.

Ο πολύ υψηλός αριθμός των υποψηφίων σε κάθε κύκλο (περίοδο) του ΠΜΣ Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης ΑΣΚΤ αποδεικνύει την ανάγκη και την επιθυμία ποιοτικής εκπαίδευσης στον τόπο μας σε ό, τι αφορά την ιστορία της τέχνης. To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΘΙΣΤΕ με στοιχεία μοναδικότητας σε εθνικό επίπεδο, φιλοδοξεί να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη χρησιμοποιώντας όλα τα δυνατά εργαλεία για την ικανοποίησή της.

 

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ

Kων/νος Ιωαννίδης, Διευθυντής του ΠΜΣ

Νικόλαος Δασκαλοθανάσης

Αντωνία Διάλλα

Καλλιρρόη Λινάρδου

Ναυσικά Λιτσαρδοπούλου

Δείτε εδώ:

 

 

---- Δ' ΚΥΚΛΟΣ ----

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ' ΚΥΚΛΟΥ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2022-2024)

 

OΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ' ΚΥΚΛΟΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ' ΚΥΚΛΟΥ 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Δ' ΚΥΚΛΟΥ 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ ΜΕΘΙΣΤΕ

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΘΙΣΤΕ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΣΚΤ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Δ' ΚΥΚΛΟΥ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2022-2024)

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ ΜΕΘΙΣΤΕ

 

----- Γ' ΚΥΚΛΟΣ ----

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ' ΚΥΚΛΟΥ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2020-2022)

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ' ΚΥΚΛΟΥ (2020-2022)

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Γ' ΚΥΚΛΟΥ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Γ' ΚΥΚΛΟΥ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2020-2022)

 

----- Α' & Β' ΚΥΚΛΟΙ -----

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Β' ΚΥΚΛΟΥ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2018-2020)

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΚΥΚΛΟΥ (2018-2020)

 

ONOMATA ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Β' ΚΥΚΛΟΥ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2016-2018)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ (2016-2018)

 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Α' ΚΥΚΛΟΥ 

 

 

Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων και οι προϋποθέσεις απονομής Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης ρυθμίζονται από το ν. 4957/2022, όπως ισχύει, και από τον ισχύοντα Κανονισμό, και εξειδικεύονται με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να είναι πτυχιούχοι ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων άλλων χωρών. Βασικό προαπαιτούµενο είναι η κατοχή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) που έχει χορηγηθεί από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα ΘΙΣΤΕ έχουν και οι απόφοιτοι προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (ΠΠΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4957/2022.

Οι υποψήφιοι µε δική τους πρωτοβουλία συµπληρώνουν και υποβάλλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο κάθε ακαδημαϊκού έτους, σχετική αίτηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Η αίτηση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία: α) προτεινόμενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής, β) σύντομο υπόμνημα με το αντικείμενο που θα πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή, γ) γλώσσα συγγραφής, η οποία δύναται να είναι διάφορη της ελληνικής, δ) προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτική ερευνητική πρόταση (έως 15 σελίδες), αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα με αναφορά σε τυχόν ερευνητικό έργο και πιστοποιητικά σπουδών και γνώσης ξένων γλωσσών.

Για πληροφορίες σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος (e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). 

 phd

Δείτε επίσης εδώ:

Κανονισμός διδακτορικών σπουδών

Κατάλογος διδακτόρων του Τμήματος

Κατάλογος υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος

Πολιτική υποχρεωτικής κατάθεσης στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ

Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

 

 

 

 

 gratuation cap with degree

 

 


Για πληροφορίες, σχετικά με το ΠΜΣ ΜΕΘΙΣΤΕ και τα λοιπά μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής, παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Σχολής Καλών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. (κα Άντα Κλαμαριά: τηλ. 210 3897105, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 

Ώρες υποδοχής κοινού (& φοιτητών):

Δευτέρα: 11:00-13:00

Πέμπτη: 11:00-13:00

(πλην των επισήμων αργιών)